thời khóa biểu 01/01/ 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                                
 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG THỜI KHÓA BIỂU
                  (Áp dụng từ ngày 5 tháng 1 năm 2015)
THỨ TIẾT LỚP 6A LỚP 6B LỚP 6C LỚP 7A LỚP 7B LỚP 8A LỚP 8B LỚP 8C LỚP 9A LỚP 9B LỚP 9C GV NGHỈ
2 1 Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ   Chào cờ    
2 T.Anh Chinh Văn Ngọc Toán Phượng Văn C.Nghệ Trang Văn Hường Sinh Dinh T.Anh Quyên Văn Chi Hóa L.Phương GDCD Đạt LỄ
3 Thuyến Văn Ngọc T.Dục Thắm Nhạc Tin Hạnh Sinh Dinh T.Dục Duy Văn  Hường Thoan GDCD Đạt Địa P.Anh  
4 Văn Ngọc T.Anh Chinh Phượng T.Dục Duy Tin Hạnh T.Anh Quyên C.Nghệ Trang Sinh Dinh Địa P.Anh Thuyến Hóa L.Phương CƯỜNG
5 T.Dục Thắm Phượng T.Anh Chinh Tin Hạnh Văn C.Nghệ Trang T.Anh Quyên T.Dục Duy Hóa Phương Địa P.Anh Thuyến  
3 1 Tin Tuyết C.Nghệ Nụ T.Anh Chinh Toán Cường GDCD Đạt Địa P.Anh Hóa Trang Văn  Hường Toán  Thoan Sử Lễ Sinh Dinh
2 C.Nghệ Nụ T.Anh Chinh Tin Tuyết Sử Lễ Toán Cường Toán Thuyến Địa P.Anh Văn  Hường Sinh Dinh C.Nghệ Đạt Toán  Thoan CHI
3 T.Anh Chinh Tin Tuyết Toán Phượng Sinh L.Phương Toán Cường M.Thuật Tuấn Toán Thuyến Địa P.Anh Sử Lễ Sinh Dinh C.Nghệ Đạt NGỌC
4 Toán Cường Toán Phượng C.Nghệ Dinh GDCD Đạt Địa P.Anh Hóa Trang Toán Thuyến M.Thuật Tuấn Toán  Thoan Tin Hạnh Sử Lễ DUY
5             Địa P.Anh Sử Lễ Toán Thuyến M.Thuật Tuấn Hóa Trang C.Nghệ Đạt Toán  Tuyết Tin Hạnh QUYÊN
4 1 Văn Ngọc Toán Phượng C.Nghệ Dinh M.Thuật Tuấn T.Anh Quyên Tin Hạnh Văn Hường Sử  Lễ Văn Chi Nhạc Thoan T.Dục Duy  
2 Văn Ngọc T.Dục Thắm T.Anh Chinh T.Anh Quyên Nhạc Thùy T.Dục Duy Toán Thuyến Tin Hạnh Toán  Thoan Sinh Dinh Văn L.PHƯƠNG
3 T.Anh Chinh Sử Lễ A.Nhạc Thùy Văn T.Dục Duy Văn Hường Toán Thuyến Toán Cường Tin Hạnh Toán  Tuyết Toán  Thoan TRANG
4 T.Dục Thắm Nhạc Thùy Sử Lễ Thuyến Sinh Nụ Văn Hường Tin Hạnh Toán Cường Sinh Dinh Văn Chi Nhạc Thoan ĐẠT
5 Sử Lễ T.Anh Chinh Văn Ngọc Toán Cường Thuyến HĐNGLL Nụ Hường HĐNGLL Dinh HĐNGLL Nụ Nhạc Thoan Văn Chi Sinh Dinh  
5 1 Địa P.Anh Tin Tuyết Toán Phượng Sinh L.Phương T.Anh Quyên GDCD Đạt Văn Hường Toán Cường T.Dục Duy Văn Chi Văn  
2 Tin Tuyết Địa P.Anh Toán Phượng Toán Cường T.Dục Duy Toán Thuyến Văn Hường T.Anh Quyên GDCD Chi Sử Lễ T.Anh Chinh  
3 Văn Ngọc C.Nghệ Nụ Tin Tuyết T.Anh Quyên Văn Địa P.Anh Sinh Dinh GDCD Đạt Sử Lễ T.Anh Chinh Hóa L.Phương THÙY
4 C.Nghệ Nụ Văn Ngọc Địa P.Anh Tin Hạnh Văn Sinh Dinh GDCD Đạt T.Dục Duy Hóa L.Phương Toán  Tuyết Sử Lễ THOAN
5 HĐNGLL Nụ HĐNGLL Ngọc HĐNGLL Phượng HĐNGLL HĐNGLL Trang TD Duy Sử Lễ Địa P.Anh T.Anh Chinh Hóa L.Phương Tin Hạnh  
6 1 Toán Cường Văn Ngọc Sinh L.Phương T.Anh Quyên Địa P.Anh Toán Thuyến Tin Hạnh C.Nghệ Trang Văn Chi T.Dục Duy Toán  Thoan HƯỜNG
2 M.Thuật Tuấn T.Dục Thắm Văn Ngọc Địa P.Anh T.Anh Quyên Thoan TD Duy Tin Hạnh Văn Chi Thuyến Văn CHINH
3 Sinh L.Phương M.Thuật Tuấn T.Dục Thắm Toán Cường Sinh Nụ T.Anh Quyên Địa P.Anh Thoan Tin Hạnh Văn Chi Văn DINH
4 Â.nhạc Thùy Sinh L.Phương M.Thuật Tuấn Văn C.Nghệ Trang Sử Lễ T.Anh Quyên Toán Cường Thoan Tin Hạnh Thuyến PHƯỢNG
5             Văn M. Thuật Tuấn Tin Hạnh Thoan Nhạc Lễ HĐNGLL Chi HĐNGLL Phương HĐNGLL Đạt  
7 1 GDCD Đạt Toán Phượng Sinh L.Phương T.Dục Duy Toán Cường T.Anh Quyên Nhạc Lễ Hóa Trang T.Anh Chinh Toán  Tuyết Văn P.ANH
2 Sinh L.Phương Toán Phượng GDCD Đạt Sử Lễ Toán Cường Văn Hường Hóa Trang T.Anh Quyên T.Dục Duy T.Anh Chinh Toán  Thoan THẮM
3 Toán Cường GDCD Đạt Văn Ngọc C.nghệ Phượng Sử Lễ Hóa Trang Văn Hường Sinh Dinh Toán  Thoan Văn Chi T.Dục Duy THUYẾN
4 Toán Cường Sinh L.Phương Văn Ngọc C.nghệ Phượng Văn Nhạc Lễ T.Anh Quyên Văn  Hường Văn Chi T.Dục Duy T.Anh Chinh HẠNH
5 S.Hoạt Chinh S.Hoạt Ngọc S.Hoạt Phượng S.Hoạt S.Hoạt Trang S.Hoạt Hường S.Hoạt Dinh S.Hoạt Quyên S.Hoạt Chi S.Hoạt L.Phương S.Hoạt Đạt  
Chú ý: GDHN Khối 9 Sinh hoạt  chủ đề theo lịch học buổi chiều của PHT
                                                 
                                                 
   
   
   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu