Kế hoạch Bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, CBQL GD chưa đáp ứng trình độ đào tạo theo TT số 24/2020/TT - BGDĐTChưa có lời bình nào. Bắt đầu